Body Stress Release - Heerenveen
Unlocking tension Restoring self-healing
Algemene Voorwaarden

De practitioner is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van client en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskunde Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De practitioner betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.

De practitioner verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de practitioner te verstrekken.

De practitioner zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De practitioner kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voortzet.

De cliënt gaat akkoord met opname in het klantenbestand van Body Stress Release Heerenveen.

De cliënt gaat akkoord met de geldende tariefstelling, zoals vermeld op de website www.bsr-heerenveen.nl.

Betalingswijze van de behandelingen zal direct na afloop van het consult per pin of contant geschieden bij de behandelend practitioner.

De cliënt verplicht zich een afspraak telefonisch, tijdig (minimaal 24 uur van te voren) te wijzigen of annuleren. Anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

De cliënt is op de hoogte van het privacy statement, welke vermeld staat op de website www.bsr-heerenveen.nl onder het kopje “Uw privacy”.

De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen en het medische dossier te laten verwijderen, door te laten sturen naar een andere behandelaar of op te halen. Indien een cliënt het medisch dossier wenst te laten verwijderen, door te laten sturen of op te halen dient hiervoor een schriftelijk verzoek te worden ingediend. Deze dient geadresseerd te zijn aan BSR Heerenveen. Indien de cliënt het medische dossier wenst op te halen dient er voor ontvangst in de praktijk getekend te worden, door de cliënt of een (schriftelijk) gevolmachtigde.

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Er bestaat inzage recht voor nabestaanden.